23948sdkhjf

”Satsa på kollektivtrafik!”

Transportföretagen efterlyser utökade satsningar på kollektivtrafik i sitt remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag.

Transportföretagen lämnade idag den 29 januari sitt remissyttrande angående Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering. Transportföretagen är positivt till fokuset på underhåll, men bekymrat över att Sverige inte har råd till investeringar. Det får på sikt allvarliga konsekvenser för Sveriges attraktionskraft och konkurrenskraft, skriver Transportföretagen. Sveriges Bussföretag är ett av förbunden inom Transportföretagen och flera av skrivningarna i remissvaret tar särskilt sikte på åtgärder riktade gentemot kollektivtrafik i allmänhet och busstrafik i synnerhet.

Transportföretagen skriver att det i Trafikverkets underlag hade behövts en tydligare inriktning för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet på vägnätet in mot de större städerna. ”Restid är den enskilt viktigaste faktorn för busstrafikens konkurrenskraft. Genom sammanhängande egna körfält in mot stadskärnorna, bussprioritering i korsningspunkter samt bekväma hållplatser och bytespunkter kan kollektivtrafikandelen i högtrafik öka. Utöver nyttan för bussresenärerna uppstår också nyttor för övriga transportslag när trängseln på vägarna minskar som ett resultat av busstrafikens ökade attraktionskraft.”

Transportföretagen menar att det behövs systematiska analyser för hela stråk, inte bara punktvisa insatser, och fortsätter: ”Dessa kan med fördel många gånger genomföras tillsammans med trafikhuvudmän och kommunala väghållare. Ett sammanhållet och systematiskt arbete för att öka busstrafikens attraktivitet och framkomlighet kan därtill ge en ökad tillgänglighet och även bidra till en förbättrad trafiksäkerhet, i synnerhet för oskyddade trafikanter.”

I sitt remissvar slår Transportföretagen också ett slag för det som länge benämnts som ”potten för små och medelstora objekt”: ”Potten för små och medelstora projekt har traditionellt kanske varit mest betydelsefull för kollektivtrafiken. På så vis har till exempel framkomlighetsproblem som plötsligt uppstått av andra trafikåtgärder kunnat lösas inom ett rimligt tidsperspektiv. Det är angeläget att potten finns, då den möjliggör snabba insatser, ofta med hög samhällsnytta, utan att dras igenom utdragna budgetprocesser. I linje med de nationella transportpolitiska målen om att öka andelen resor med kollektivtrafiken, så behöver trimnings- och tillgänglighetsåtgärder, som rubriceras som ”övriga investeringar”, få det betydelsefulla utrymme dessa åtgärder förtjänar.”

 Transportföretagen uppmanar också direkt i sitt remissvar till ökade satsningar på kapacitetsstark busstrafik som BRT: ”Satsningar på kapacitetsstark spårtrafik är i många fall en lösning för en hållbar mobilitet i stora städer. I många relationer kan det vara mer kostnadseffektivt att satsa på BusRapid-Transit, BRT. Konceptet är vanligt i många länder runt om i världen, såväl i Europa som i andra världsdelar. Sverige har två världsledande leverantörer av dessa system, Scania och Volvo Bussar som ännu inte sålt sitt första kompletta system till den svenska marknaden. BRT är kostnadseffektivt, transporteffektivt och ofta möjligt att sätta i drift snabbare än spårvägslösningar.”

Flera stycken i remissvaret berör den pågående elektrifieringen inom trafiken. Här lyfts bussbranschen som ett föredöme – men samtidigt höjs ett varningens finger över de brister i nätkapacitet som blivit uppenbara i flera regioner: ”När det gäller yrkestrafiken på väg leder bussbranschen omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Idag kör över 85 procent av de svenska bussarna i den upphandlade trafiken på förnyelsebara drivmedel och vi ser nu ett teknikskifte med elektrifiering av framförallt stadsbusstrafiken, pådrivet av upphandlingskrav från regioner och kommuner. Framgångssagan inom kollektivtrafiken är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan transportköpare, i detta fall de regionala trafikhuvudmännen, trafikföretag och leverantörerna, det vill säga fordonstillverkarna. En kritisk faktor är och har varit tillgången till elnätskapacitet på lokal och regional nivå. Det finns exempel på att bussdepåer varit tänkta att serva ett stort antal fordon, men har sedan inte kunnat byggas på grund av dålig kapacitet i lokala och regionala elnät.”

Remissvaret kan läsas i sin helhet på ”Bra med fokus på underhåll men investeringar saknas” - Transportföretagen (transportforetagen.se)

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079