23948sdkhjf

Lista: Viktigaste valfrågorna för bussbranschens framtid

I höst är det val i Sverige. Här listar Sveriges Bussföretag de viktigaste frågorna för bussbranschens framtid och möjlighet att vara en tung spelare när det gäller ett hållbart och tillgängligt samhälle. 

Den 11 september är det val i Sverige, till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Val som kommer påverka allas vår framtida verklighet. I Sveriges Bussföretag har vi listat ett antal frågor som är viktiga för bussbranschens framtid och möjlighet att vara en förutsättning för samhällspolitiska mål om ett hållbart och tillgängligt samhälle. 
Varsågod! Är du medlem och läser detta hoppas vi du tar med dig frågorna och argumenten i samtal med de politiska företrädare du möter. Är du som läser själv politiker kan du se listan som en intresseväckare och en möjlighet att inleda samtal för ökad kunskap. Välkommen att höra av dig om du vill prata om de frågor vi tar upp eller om du behöver ytterligare underlag.

    1. Värna en robust kollektivtrafik för framtiden så att vi klarar att bygga ett hållbart och tillgängligt samhälle. Pandemin har sargat kollektivtrafiken svårt. 2020 sjönk biljettintäkterna till 63 % jämfört med 2019. Prognosen från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik är att vi i år, 2022, förhoppningsvis når 85 % av biljettintäkterna i kollektivtrafiken jämfört med 2019. 
Våra budskap är: 
    • Regeringen måste öka stödet till kollektivtrafiken i form av riktade statsbidrag för kollektivtrafik till landets regioner, samtidigt som landets regioner behöver budgetera för att värna och utveckla den regionala kollektivtrafiken 
    • Landets regioner behöver fortsätta upphandla kollektivtrafik i konkurrens för att bäst nyttja våra gemensamma resurser och fler RKM och länstrafikbolag behöver se över möjligheterna att bejaka kommersiell linjetrafik i offentlig samverkan.

    2. Nästa steg i regeringens strategi för hållbar turism och växande besöksnäring behöver tas.  Med rätt riktning kan besöksnäringen ta sig ur den kris som pandemin skapat och skapa tillväxt, arbetstillfällen och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Bussföretag som kör kommersiell busstrafik, såsom expressbussar, flygbussar, turistbussar och bussar i beställningstrafik har drabbats hårt. 
Så: Inled arbetet med handlingsplaner för besöksnäringen nu, i dialog med oss i näringen!

    3. EU kan tvinga den svenska bussbranschen att backa från fossilfritt – Sveriges regering behöver intensifiera sitt arbete på EU-nivå. Den svenska bussbranschen kör idag på över 90% fossilfria drivmedel. Vi räds förslag från EU som kraftigt minskar tillgången på biodrivmedel och försämrar förutsättningarna för framtida produktion. 
Vi säger: Sverige måste agera tydligare i Bryssel för att skapa långsiktigt hållbara villkor för biodrivmedel och möjliggöra en fortsatt grön kollektivtrafik utan kraftiga fördyrningar.

    4. Utbilda fler bussförare och mekaniker. Bara för att klara dagens busstrafik behöver bussbranschen fram till 2024 rekrytera 4700 nya förare och mekaniker. Samtidigt erbjuder vi i bussbranschen en väg in i det svenska samhället för många som idag står utanför arbetsmarknaden. 
Så - ge oss rätt förutsättningar framåt:
        a. Ge branschen inflytande över villkoren
Ge transportbranschen ett avgörande inflytande över yrkesutbildningen som leder till anställningar i branschen - utbildningsplatser, innehållet i utbildningarna liksom yrkesutgångar. 
        b. Dimensionering av utbildningssystemet 
Den förestående dimensioneringen av utbildningssystemet måste, i större utsträckning än idag och vid sidan om elevernas önskemål, utgå från och spegla arbetsmarknadens efterfrågan. Vidare ska yrkesvux kompensera för bristerna i gymnasieskolans utbud och uteslutande dimensioneras efter arbetsmarknadens efterfrågan. 
        c. Förbättrat system för upphandling av arbetsmarknadsutbildningar 
Upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar måste förbättras för att undvika att överklaganden stoppar utbildningarna. Upphandlingarna måste inledas tidigare och vi vill se en dialog om en regionalisering av upphandlingarna. 
        d. Distansutbildning och YKB 
Pandemin har visat att det är möjligt att bedriva YKB-fortbildning på distans – permanenta ordningen! 

    5. Sänk körkortsåldern för bussförare i Sverige och slopa den EU-regel som innebär att förare under 23 år bara kan köra buss i linjetrafik där linjen understiget 50 kilometer. Då kan vi utbilda fler unga till bussförare. När EU-kommissionen nu ser över Körkortsdirektivet 2022 finns möjlighet att driva frågan framåt. 
Ge Transportstyrelsen i uppdrag att se hur detta skulle kunna göras i samband med att konsultationer och diskussioner rörande EU:s körkortsdirekt nu pågår.

    6. Underlätta för bussföretag att verka även på en skakig marknad – gör det möjligt att få tillbaka fordonsskatt på bussar även om avställningen varar mindre än 15 dagar. Ökad tillgänglighet och ett flexibelt merutnyttjande av den svenska bussflottan på kan enkelt göras genom att modernisera dagens regelverk. 
Ändra regelverken så att tidsgränsen för avställning slopas permanent. En alternativ möjlig lösning är att sänka tidsgränsen från 15 till 4 dagar.

    7. Bygg infrastruktur för bättre bussresor – för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. I år tas beslut om ny nationell plan för Sverige och landets regioner tar beslut om länsplaner, planer som ska verkställas kommande år. 
    • Prioritera investeringar för buss i ”Övriga investeringar” i Nationell plan – prioritera bussens framkomlighet! 
    • På regional nivå – genomför förslagen från Sveriges Bussföretags regionala avdelningar i pågående process kring länsplanerna
    • Säkerställ tillgängligheten för landets turistbussar i städer och besöksmål. 

    8. Jämställ elskatt på bussar med skatten för andra kollektivtrafik fordon! Kollektivtrafiken har goda förutsättningar att fortsätta leda omställningen till en hållbar transportsektor. 
Slopa skatten på elbussar alternativt agera för att EU:s reviderade Energiskattedirektiv gör det möjligt att fatta nationellt beslut om att all kollektivtrafik ska ha lägsta möjliga energiskatt. 

    9. Lansera nationell kampanj för ökad bältesanvändning. Buss är det säkraste sättet att färdas på väg, men om en incident inträffar vet vi att bältet räddar liv. 
Ge Trafikverket i uppdrag att samordna en nationell kampanj för ökad bältesanvändning i buss!

Flera av de frågor du just läst igenom driver vi tillsammans med andra som tycker som vi. Sveriges Bussföretag är ju ett förbund inom Transportföretagen i Svenskt Näringsliv så här har vi många allierade i flera frågor. Men vi har också tät dialog och gör gemensamma utspel med andra organisationer, framför allt inom kollektivtrafiken men också med andra som aktivt arbetar för ett framtida hållbart samhälle och goda företagsvillkor. För, som vi brukar säga, tillsammans är smart. Både när du reser och när du gör annat. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109