23948sdkhjf

BRT en av nycklarna till att nå klimatmålen

För att klimatmålen ska uppnås krävs det att det kollektiva resandet ökar. Då behövs kostnadseffektiva infrastruktursatsningar. Att skapa lösningar för kapacitetsstark busstrafik är en av de mest effektiva metoderna.

Det här är en text från Sveriges bussföretag.

I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. För att nå regeringens klimatmål måste utsläppen minska med 8 procent per år fram till 2030, men de senaste åren har de bara minskat med cirka 3 procent.

Långt över 90 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med förnybara drivmedel eller el. Ökar resandet med kollektivtrafik minskar utsläppen. Det innebär att varje person som kliver på bussen bidrar till minskad klimatpåverkan. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ökade från 18 till 31 procent mellan 2006 och 2019 – men under pandemin minskade den till 21 procent.

För att få fler att resa kollektivt krävs att kollektiva resor är enkla, med ett gott utbud som kan etableras och utökas snabbt efter skiftande behov. Många orter och regioner har utvecklats snabbt under de senaste decennierna, vilket ställer krav ytterligare på kollektivtrafiken om dess andel av den motoriserade trafiken inte bara ska bibehållas utan öka i den omfattning som krävs för att uppnå klimatmålen.

Sveriges högt ställda klimatmål för transportsektorn medför att det kollektiva resandet måste öka. För detta krävs det snabbt implementerade, kostnadseffektiva alternativ med god turtäthet och flexibilitet på plats. Ser man till dessa faktorer är BRT det givna alternativet.

Kapacitetsstark busstrafik och samlade systemlösningar som BRT, Bus Rapid Transit System, finns idag på många håll i världen, både i Europa och på andra kontinenter. BRT är en del av lösningen till en attraktivare kollektivtrafik. Raka linjesträckningar, egna körfält, hög turtäthet, prioritet vid trafiksignaler och tydlig identitet är primära delar i en fullödig BRT-lösning. BRT-linjer började bli vanliga för några år sedan och idag finns det flera linjer i Sverige. Det finns flera fördelar med BRT-system, men ett par av dem är:

  • Hög kapacitet till låg kostnad

Bussgator kan ge hög kapacitet till bråkdelen av kostnaden för exempelvis ett spårbundet system. Det är även möjligt att börja med en linje, eller en förlängning av en befintlig linje, och på så sätt samla värdefull erfarenhet. Och det kan gå fort – byggtiden är betydligt kortare än för spårvagn eller tunnelbana. Val av material och tekniker för infrastrukturen påverkar såväl de initiala anläggningskostnaderna som de långsiktiga underhållskostnaderna. Ett tydligt exempel på att ett BRT- system är en ekonomiskt bra investering är att BRT-bussen och den konventionella bussen kan samsas om samma separerade körbanor oavsett teknik och material. Det ger också en oslagbar fördel vid byggnation, incidenter och andra händelser som annars kan störa eller slå ut kollektivtrafiken.

  • Minskat buller

Bussen kör på gummidäck vilket gör den till ett tyst inslag och i dag går utvecklingen genom elektrifiering och hybridlösningar mot helt avgasfria bussar i städerna. Avgasfria bussar gör det också möjligt att bygga hållplatser och stationer under tak och inomhus vilket bidrar till ökad kundnöjdhet. Färre bilar på stadens gator leder dessutom till ännu bättre luftkvalitet, mindre buller och färre olyckor. Utsläppsnivån per passagerare minskar och varje trafikolycka som inte inträffar är en humanitär och socioekonomisk vinst. För att inte tala om alla vinster på lång sikt.

  • Full flexibilitet

BRT möjliggör samtrafik med vanliga bussar och därmed direktlinjer till många resmål, vilket gagnar fler än de som endast ämnar att resa längs med BRT-linjen. En BRT-buss kan även tillfälligt köras andra rutter än de ordinarie. Exempelvis vid stora evenemang eller vid en olycka.

BRT kan vara en av nycklarna till att nå klimatmålen

Givet Sveriges ambitiösa klimatmål avseende transportsektorn krävs det nytänkande och kreativitet. Ett ökat kollektivt resande är en förutsättning för att nå dessa högt ställda mål. Om det kollektiva resandet ska öka som andel, då krävs det att vi skapar förutsättningarna för att den ska bli så attraktiv som möjligt. Detta görs genom att få snabbt implementerade, kostnadseffektiva alternativ med god turtäthet och flexibilitet på plats. Ser man till dessa faktorer är BRT det givna alternativet. För mer information om BRT, besök hemsidan http://brtisverige.nu/

OM SVERIGES BUSSFÖRETAG

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 275 medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser se www.sverigesbussforetag, där också medlemsföretag kan logga in och finna exklusiv medlemsinformation. Sveriges Bussföretag publicerar också veckovis nyhetsbrevet BussInfo med aktuella uppdateringar, råd och nyheter för medlemsföretagen. Följ oss gärna på Twitter @svebussforetag

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.126