23948sdkhjf

Bussen viktig för samhällets beredskap

Nu förstärks den civila beredskapen i landet, vilket i hög grad även kommer att involvera transportbranschen. Det är därför nödvändigt att redan nu klargöra ekonomiska förutsättningar för beredskapsuppbyggnaden så att förväntningarna på medlemsföretagen blir rimliga.

Det här är en text av Sveriges Bussföretag. 

Från och med den 1 oktober 2022 vässas arbetet med den civila beredskapen i landet. Den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har inneburit att regeringen tagit initiativ att fortsätta arbetet med återuppbyggnaden av det civila försvaret. Ett resultat av detta är att 60 statliga myndigheter utsetts att bli så kallade beredskapsmyndigheter bland annat Trafikverket.

Dessa myndigheter har särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar och som det heter ”ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap”. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ska gemensamt vara de som är verksamma i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvarsplaneringen.

De utpekade myndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft i såväl fredstida krissituationer som inför höjd beredskap och krig. Det handlar bland annat om att samverka med Försvarsmakten när det gäller behovet av stöd till det militära försvaret, genomföra risk- och sårbarhetsbedömningar samt öva och utbilda personal.

Beredskapssektorer inrättas

Ytterligare ett steg för att rusta samhället i syfte att hantera kriser är genom att inrätta tio beredskapssektorer. Dessa är sektorer är:

  • Ekonomisk säkerhet
  • Elektroniska kommunikationer och post
  • Energiförsörjning
  • Finansiella tjänster
  • Försörjning av grunddata
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • Ordning och säkerhet
  • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
  • Transporter

När det gäller beredskapssektorn Transporter är Trafikverket sektorsansvarig myndighet. Trafikverket får ett ansvar för att bidra till att transportområdets förmåga vid fredstida krissituationer och höjd beredskap stärks. Trafikverket kommer att arbeta inom denna sektor tillsammans med Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Uppdraget kommer att innebära arbete på såväl regional som på nationell nivå, något som kommer att påverka och involvera privata och statliga aktörer då de blir engagerade i detta arbete.

Civilområden inrättas

Dessutom inrättas sex så kallade civilområden. I varje civilområde ska mellan två och sju länsstyrelser ingå. För varje område utses en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen kommer att benämnas civilområdeschef. De civilområdesansvariga länsstyrelserna är länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län som blir. En av civilområdenas viktigaste uppgifter är att tillse att det civila försvaret i varje civilområde får en enhetlig inriktning.

Bussbranschen är en viktig del

Som samhällsviktig bransch är det en självklarhet att Sveriges Bussföretags medlemmar så långt det är möjligt bidrar i arbetet med att stärka civil beredskap.

– Från Sveriges Bussföretags sida tycker vi att det är rätt steg att ta, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd, Sveriges Bussföretag.

– I jämförelse med Finland, som Sverige har ett antal samarbeten med på det militära området, ligger vi efter när det gäller civil beredskap. Finland har till exempel sedan över 30 år tillbaka en särskild beredskapsorganisation med särskild finansiering för att stärka landets beredskap.

Det är på tiden att vi som nation växlar upp det beredskapshöjande arbetet, fortsätter Anna Grönlund. Bussbranschen kommer från sin sida att ställa upp med det kunnande och den erfarenhet som samhället efterfrågar.

Samtidigt är det viktigt att samhället genom till exempel de sektorsansvariga myndigheterna inser att en beredskapsuppbyggnad kräver resurser av olika slag, inte minst ekonomiska. Det är inte rimligt om det från samhällets sida finns en förväntan att bussföretagen villkorslöst ska ställa upp i alla lägen. Därför är det angeläget att i detta tidiga skede klargöra de ekonomiska förutsättningar som samhället disponerar för beredskapsuppbyggnaden och har rimliga förväntningar på medlemsföretagen. På så sätt formas ett starkt partnerskap som lägger grund för en god beredskap när det gäller kollektivtrafik med buss, säger Anna Grönlund.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.188