23948sdkhjf

Vestums delårsrapport – kollektivtrafiken starkast

Vestum presenterar sin delårsrapport för januari till september 2022. Siffrorna pekar uppåt och bäst går segmentet för kollektivtrafik och infrastruktur.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 797 (292) MSEK
  • EBITA uppgick till 203 (27) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 11,3 % (9,4 %)
  • EBITA per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,55 (0,11) SEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (15) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35 (-20) MSEK
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 132 (-21) MSEK, vilket motsvarar en kassakonverteringsgrad om 50 % (-44 %)

Vd Conny Ryk sammanfattar: 
I det tredje kvartalet levererar Vestum en fortsatt stabil tillväxt och lönsamhet. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 797 (292) MSEK och EBITA uppgick till 203 (27) MSEK, motsvarande en EBITA marginal om 11,3 %. Omsättningsökningen i det tredje kvartalet uppgick till 1 505 MSEK och drevs av förvärvad omsättning, men kvartalet uppvisade även stark organisk tillväxt om 30 %, motsvarande 6 % av den totala omsättningsökningen. Den organiska tillväxten drevs främst av Infrastructure-segmentet och i synnerhet av våra verksamheter inom järnvägsmiljö och kollektivtrafik. Vestum har idag ett brett tjänsteerbjudande inom järnväg där vi förvärvat flera specialistbolag med framträdande marknadspositioner och där efterfrågan förväntas vara fortsatt god. Arbetet med det tidigare annonserade listbytet till Nasdaq Stockholm har gått in i slutfasen.

Det tredje kvartalets EBITA om 203 MSEK drevs främst av en stabil efterfrågan och lönsamhet inom samtliga tre segment, men också av engångseffekter från bland annat omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar och kostnader för listbytesprocessen, som sammantaget påverkade resultatet positivt med 18 MSEK. Listbytesprocessen har hittills under året belastat resultatet negativt med 4 MSEK. Volymerna och resultatet inom Infrastructure-segmentet fortsätter att vara på goda nivåer och är i princip identiska med de för det andra kvartalet, vilket innebär att Infrastructure-segmentet representerar drygt 50 % av koncernens omsättning och resultat med en EBITA -marginal om 11,1 %. Inom segmenten Water och Services uppgick EBITA- marginalen till 12,1 % respektive 10,1 %. Vi upplever fortsatta störningar på kostnadssidan med hög inflation och utmaningar i leverantörskedjan vilket har påverkat lönsamheten i viss utsträckning. Samtidigt ser vi styrkan i vår decentraliserade affärsmodell där den lokala närvaron och företagsledarnas långa branscherfarenhet bidrar positivt i den utmanande miljö som vi alltjämt befinner oss i.

Det operativa kassaflödet uppgick till 132 MSEK, vilket motsvarar en kassakonverteringsgrad om 50 %. Kapitalbindningen var relativt hög under kvartalet. Många av våra verksamheter, som i grunden är entreprenörsledda bolag, har före Vestums ägande inte prioriterat optimering av kapitalbindning. Detta utgör därmed ett tydligt område med förbättringspotential där vi ser goda möjligheter att över tid frigöra rörelsekapital och öka kassaflödesgenereringen i koncernen. Säsongsmässigt är det andra, tredje och fjärde kvartalet relativt stabila avseende volym medan det första kvartalet är svagast. Detta innebär generellt att kassaflödet är som starkast under det första kvartalet. Nettoskulden i relation till proformerad EBITDA uppgick vid kvartalets utgång till 2,8x, vilket är i linje med det andra kvartalet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093