23948sdkhjf

Bussbranschens roll vid eventuellt krisläge diskuteras

Bussbranschen kan spela en nyckelroll i ett eventuellt läge av höjd beredskap. Men hur och vem ska finansiera beredskapsuppbyggnaden?

Det här är en text av Sveriges Bussföretag.

I oktober trädde en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Bussen som transportmedel är flexibel och kapacitetsstark, så inför ett ännu kärvare läge är bussbranschen beredd att stötta samhället. Men hur ser den svenska beredskapsuppbyggnaden ut?

Den nya myndighetsreformen för civilt försvar och krisberedskap ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett ansvar att stödja aktörerna samt utveckla och förvalta det nya beredskapssystemet. När det gäller att säkerställa den gemensamma totalförsvarsplaneringen ska MSB och Försvarsmakten gemensamt stödja aktörerna.

Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion

Under pandemin lärde vi oss vad som definieras som en samhällsviktig funktion. I MSB:s beskrivning definieras detta så som att ”en viktig samhällsfunktion är en sådan funktion som är nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet”. I detta inkluderas kollektivtrafik som en av sex samhällsfunktioner som anses vara samhällsviktig inom transportområdet.

I ett läge av höjd beredskap kommer bussbranschen otvetydigt att ha en nyckelroll på många plan. Sveriges Bussföretag

I ett läge av höjd beredskap kommer bussbranschen otvetydigt att ha en nyckelroll på många plan. Men för att branschen ska kunna vara beredd inför eventuella kris- och beredskapssituationer är det viktigt att samhället bestämmer i vilken omfattning kollektivtrafiken ska fungera vid ett givet tillfälle. Frågor som vilken kapacitet kollektivtrafiken ska ha, vilken robusthet och vilken flexibilitet kollektivtrafiken ska ha i ett allvarligt krisläge måste klaras ut.

Åtgärder för bussbranschen diskuteras

Bussbranschen är representerad i olika samverkansforum där frågan om samverkan och finansiering av beredskapshöjande åtgärder diskuteras. Nyligen presenterades att ett näringslivsråd ska bildas, vilket kommer att ha till uppgift att arbeta med just beredskapsfrågan. Sveriges Bussföretag är beredda att bidra i arbetet med att bygga upp samhällets beredskap inför kris och krig. Transportsektorn och bussbranschen kan bidra med sin kompetens och stötta till exempel länsstyrelserna men också Trafikverket, Transportstyrelsen, kommuner och regionförbund i detta arbete.

Företagen i bussbranschen kan inte förväntas utföra sin del av arbetet helt utan ersättning. Sveriges Bussföretag

Men hur ska beredskapsuppbyggnaden finansieras? I det fortsatta arbetet med att hjälpa det offentliga att bygga samhällets beredskap är det viktigt att klargöra hur det ska finansieras. Företagen i bussbranschen kan inte förväntas utföra sin del av arbetet helt utan ersättning. Därför måste en finansieringsmodell tas fram. Här har några av landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag redan ställt frågor till oss i bussbranschen och en dialog inom ramen för bland annat Kollektivtrafikens Avtalskommitté förbereds.

Det är också viktigt att det finns tydliga beslutsvägar med tydliga ansvarsområden från samhällets sida. Därtill måste de förväntningar som finns på transportsektorn vara rimliga och förutsägbara. Sist men inte minst måste detta arbete kännetecknas av enkelhet. För att kunna bedriva ett effektivt beredskapshöjande arbete får detta inte vara onödigt komplicerat och tungrott.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063