23948sdkhjf

Kraftfullt föreläggande om rättelse mot Trafikverket

Under februari offentliggjorde Transportstyrelsen ett kraftfullt föreläggande mot Trafikverket med anledning av de brister i samband med införandet av det nya planeringssystemet MPK. Trafikverket har under flera år haft utmaningar med att hantera kapacitetstilldelningen enligt gällande regelstyrd process. Alla dessa utmaningar syns nu parallellt med en lång rad brister i införandeprocessen av MPK.

Det här är en text av Tågföretagen.

Idag bedriver Sveriges tågföretag sin verksamhet på en helt konkurrensutsatt marknad. Leveransen från Trafikverken vad gäller tidtabellsatta tåglägen till tågföretagen är därmed en grundläggande förutsättning för att resenärer och näringslivets godstransporter ska nå sin slutdestination på utsatt tid. Samtidigt är tjänsten lika kritisk för tågföretagens affärsverksamhet. Vid bristande leveranser från Trafikverket till tågföretagen saknas i de flesta fall en möjlighet till ansvarsutkrävande för direkta och indirekta skador – något som vanligtvis är reglerat i avtalsvillkoren i leverantörsavtal.

Inför Tågplan 2023 fallerade Trafikverkets planering i väsentliga delar och tågföretagen fick alltför kort tid för att planera fordonsomlopp och personal och inte minst för att sälja tågbiljetter. Transportstyrelsen har i beslutet om föreläggande till Trafikverket identifierat tre särskilda problemområden där Trafikverket inte har levt upp till de krav som styrande regelverk ställer:

  • Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits. Först i oktober 2022 fastställdes en försenad tågplan där det fortfarande fanns konflikter kvar att lösa mellan olika aktörer.
  • De skyldigheter som finns gentemot de sökande under planeringsfasen har inte uppfyllts. Det handlar till exempel om att tågbolagen inte fått den information de behöver och att information inte varit samstämmig.
  • Villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) har ändrats under pågående process utan att någon risk- och konsekvensanalys genomförts.

Trafikverket föreläggs att under året och inför kommande Tågplan 2024 åtgärda de angivna bristerna. De delar av föreläggandet som är kopplade till tidsfrister som finns i tidsschemat för tågplanen är förenade med vite om upp till 24 miljoner kronor. Enligt Trafikverkets planering är den 11 april 2023 sista dag för ansökan om tåglägen. Förslaget till Tågplan 24 ska publiceras den 3 juli och den fastställda tågplanen ska publiceras den 22 september. Därmed står inte beloppet i någon relation till de skador som uppstått för tågföretagen och betalningen av denna typ av viten utgår, om det aktualiseras efter beslut från förvaltningsdomstol, till staten. Storleken på vitet är bedömd av Transportstyrelsen och motiveringen är i korthet att förmå Trafikverket att följa föreläggandet. Parentetiskt bör noteras att föreläggandet inte avser Tågplan 2023 som ännu inte är slutlevererad i mitten av februari 2023, drygt två månader efter planens ikraftträdande.

Inför Tågplan 2023 fallerade Trafikverkets planering i väsentliga delar och tågföretagen fick alltför kort tid för att planera fordonsomlopp och personal och inte minst för att sälja tågbiljetter.

Vidare påtalar Transportstyrelsen vikten av att infrastrukturförvaltaren Trafikverket förstår de sökandes affär och de företagsekonomiska effekter som uppstår till följd av de förändringar som görs i tågplaneprocessen. I de intervjuer som genomförts av Transportstyrelsen vittnar tågföretagen om bristfällig förståelse hos Trafikverket för deras såväl affärsmässiga som konkurrensutsatta verksamhet. Detta är allvarligt och något som måste justeras där ett första steg är att arbeta igenom de leveransavtal som finns mellan Trafikverket och tågföretagen för att skapa incitament att aktivt följa de regelverk som gäller, både enligt kontrakt och enligt gällande lagsstiftning.

En av de viktigaste tidsfristerna för tågföretagen är att Trafikverket senast 18 veckor innan ett tågs avgång ska meddela om och i så fall hur ett tåg påverkas av planerade banarbeten. Transportstyrelsen beslutade om ett föreläggande i juni 2022 avseende Trafikverkets bristande uppfyllelse av denna tidsfrist. Tågföretagen ser dock fortsatt stora utmaningar kopplade till Trafikverkets leveranser, inte bara gällande revisionsprocessen, och hela tågplanen i stort. Med påskhelgen runt hörnet och sommaren som närmar sig allt mer, är tågföretagens oro över Trafikverkets bristfälliga leverans påtaglig.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094