23948sdkhjf

Regeringen behöver agera för att öka det gröna kollektiva resandet

Inom kort ska regeringens andra höstbudget presenteras. Vi som arbetar för ett ökat kollektivt resande väntar på dess innehåll med förväntan. I den kommande budgeten är vår förhoppning att regeringen kommer att presentera förslag som bidrar till att göra det gröna, klimatsmarta kollektiva resandet mer attraktivt.

Regeringen har uttalat att det är viktigt med kollektivt resande, men inte levererat förslag som stöttar denna utveckling. Det är dags för regeringen att gå från ord till handling, och visa att man tar denna fråga på allvar. De signaler som regeringen hittills har skickat har tyvärr varit i fel riktning.

När regeringen tillträdde var en av dess första handlingar ett förslag om att bibehålla reseavdraget i dess tidigare form, och därmed att dra tillbaka det av riksdagen beslutade färdmedelsneutrala reseavdraget. Som en konsekvens av detta upprätthålls den komparativa fördel som ges till personbilar. Regeringen har uttalat att trafikslagen inte ska ställas mot varandra, att alla behövs, men det behöver inte betyda att privatbilismen ska gynnas över det kollektiva resandet.

Nu under sommaren har regeringen valt att tvärt ändra regelverket för elbusspremien, genom att ta bort stödet för stadsbussar. Detta vältrar över hela kostnaden för elektrifieringen från staten till regionerna. Regeringen har pekat ut elektrifieringen som ett viktigt verktyg för att uppnå klimatmålen, men drar samtidigt tillbaka ett viktigt stöd för dess förverkligande. Det är bra att regeringen ser elektrifieringen som ett verktyg för att nå klimatmålen, men handlingar väger tyngre än ord.

Regeringens agerande på området ger bilden av att det kollektiva resandet inte är en prioriterad fråga. Vår förhoppning är att regeringen med den kommande budgeten kommer att motbevisa det intryck som de hittills har förmedlat. Branschen har enats om målet att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva år 2030. Om målet uppnås kommer det att bidra till att sektorsmålet för transportsektorn, det vill säga att växthusgasutsläppen från inrikestransporter- utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem - ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Kollektivtrafiken kan redan nu bocka av sektorsmålet: 95 procent av kollektivtrafiken med regionalt och kommunalt upphandlad busstrafik körs på förnybara drivmedel eller el. För tågen, spårvagnarna och tunnelbanan är andelen ännu högre. En ökad andel kollektivt resande bidrar direkt till klimatmålen.

Regionernas vikande ekonomi och den ökande förarbristen gör att det finns idag en risk för att det kollektiva resandet kommer att minska, när utbudet försämras. Men frågan är, hur gör vi i stället för att öka det kollektiva resandet, och vad kan regeringen bidra med? I den kommande budgeten kan regeringen förbättra villkoren för det kollektiva resandet genom att till exempel:

  • Återinföra elbusspremien för stadsbussar, så att den viktiga elektrifieringen av fordonsflottan inte avstannar i ett försämrat ekonomiskt läge.
  • Göra inköp av periodkort befriade från förmånsbeskattning.
  • Stärka branschens kompetensförsörjning genom att bredda dagens CSN-stöd till körkortstagande till att också omfatta C- och D-körkort. Samt öka antalet platser riktade till transportsektorn inom yrkesutbildning för vuxna.

Vår uppmaning till regeringen är att ta vara på den möjlighet som höstbudgeten ger, och visa att man står upp för ett ökat grönt, klimatsmart resande. För vilken regering vill inte bidra till klimatsmart resande?

Anna Grönlund, branschchef och vVD Sveriges Bussföretag
Caj Luoma, Chef kompetensförsörjning Transportföretagen

Artikeln är en del av vårt tema om TRAFIK: Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.359