23948sdkhjf

Bussbranschen kräver svar om Slottsbacken

Stockholms stad stängde Slottsbacken för bussar mellan 3 juni och 30 september i år – nu kräver bussbranschen svar från ansvariga politiker och myndigheter.

Det är inte bara i år som bussarna stängdes av från Slottsbacken mitt under turistsäsongen. Även sommaren 2018 drabbades branschen som även då protesterade och krävde besked – utan att få några.

Inför årets bannbulla mot alla turistbussar gick Stockholms Bussbranschförening till motattack och överklagade det beslut som Stockholms stad hade fattat till länsstyrelsen i Region Stockholm. Men trots att ärendet kom myndigheten till handa i god tid har det inte ens handlags till dags dato vilket innebär att ingenting gjordes under hela bussförbudstiden.

Nedan återger rt-forum hela den skrivelsen som Stockholms Bussbranschförening tillställt Trafikkontoret i Stockholms stad där man kräver svar på en rad frågor. Bland annat angav stadens politiker i försomras att det var hovet och ytterst statschefen personligensom krävt att bussarna skulle bort.

Läs mer om debatten då här!

Men det är något som hovet själva tillbakavisar besämt, något sådant krav har aldrig kommit från det hållet. Här nedan är hela brevet som:

Begäran om svar angående stängningen av Slottsbacken under 2019 för bussstrafik

Stockholms stad beslutade att stänga Slottsbacken för bussar från den 3 juni till och med 30 september 2019. Det var ett dåligt beslut som var taget på märkliga grunder. Stockholms läns Bussbranschförening överklagade beslutet, alltså den lokala trafikföreskriften och det ledde till att Stockholms stad överlämnade ärendet till länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har dock ännu inte handlagt ärendet och nu har förbudet om bussar på Slottsbacken upphört att gälla. Med anledning av det avser länsstyrelsen inte säga något i frågan.

Under sommaren 2018 var Slottsbacken avstängd för all trafik med motordrivna fordon. Beslutet kom mycket oväntat och plötsligt med i princip ingen framförhållning för att hinna informera om det. I den dialog som Bussbranschföreningen då hade med berörda representanter för Trafikkontoret kunde de inte redovisa på vilka grunder beslutet egentligen fattats och hur beslutet kommit till. Bussbranschföreningen fick intrycket att Trafikkontoret själv ansåg att det var ett förhastat beslut och att det blivit fel. Därmed trodde Bussbranschföreningen att det inte skulle bli några fler stängningsbeslut.

Bussbranschföreningen har konstaterat att förbudet mot bussar på Slottsbacken under besöksnäringens högsäsong under 2019 fått följande konsekvenser: - det har förhindrat och försvårat för äldre personer och personer med funktionshinder som kommit med buss att ta sig upp för Slottsbacken från Skeppsbron och därmed inte kunnat ta del av det populära besöksmålet, - ett antal dagar har det varit kaos på Skeppsbron med flerdubbla rader med bussar. Det har hindrat den linjetrafik med buss som Keolis bedriver, i synnerhet i början av sommaren, - det har inträffat incidenter mellan cyklister och av- eller påstigande busspassagerare på Skeppsbron, - bristen på på- och avstigningsplatser samt bussparkeringar i kombination med parkeringsvakternas aggressiva beteende har medfört många upprörda och trista situationer, som även drabbat busspassagerarna.

Bussbranschföreningen vill ha svar på följande frågor:

1. Är staden tillfreds med en situation där en stor del av besökarna till Slottet och Gamla stan utestängs då de inte kan komma upp för Slottsbacken? Tycker staden att det rimmar med de samhälleliga målen om tillgänglighet?

2. I det underlag som staden/Trafikkontoret lämnat till länsstyrelsen redovisas följande som bakgrund till beslutet, ”Trafikkontoret har i dialog med den beridna högvakten och de Kungliga hovstaterna identifierat ett behov av att begränsa trafiken på Slottsbacken fram till och med den 30 september. Detta behövs för att säkra trafiksäkerheten och framkomligheten för bland annat gående på Slottsbacken. ”Anser staden att frågan beretts och utretts tillräckligt genom att en dialog genomförts med beridna högvakten och Kungliga hovstaterna? Har de samhälleliga målen och olika intressen vägts mot varandra på ett tydligt, transparent och seriöst sätt av staden?

3. Enligt vår uppfattning har det under de senaste 15 åren inte inträffat någon allvarlig olycka på Slottsbacken med buss inblandad. Under senare år då parkeringsvakter varit stationerade på Slottsbacken har dessutom trafiken och logistiken fungerat mycket bra. Mot den bakgrunden undrar Bussbranschföreningen på vilka grunder staden kommit fram till att ett förbud mot bussar behövs för att ”säkra trafiksäkerheten”?

4. Besluten år 2018 och under innevarande år om att stänga Slottsbacken för trafik med motordrivna fordon respektive busstrafik togs och offentliggjordes med mycket liten framförhållning. Det innebar att det blev svårt att hinna informera om avstängningarna såväl inom landet som internationellt. Det innebar därmed också att det var svårt att beakta dessa ändrade förutsättningar i den rundturs- respektive reseplanering som görs. Har Staden/Trafikkontoret för avsikt att redovisa vilka förutsättningar som gäller för besöksnäringen beträffande Slottsbacken med större framförhållning fortsättningsvis?

Som nämnts ovan redovisar Stockholms stad i underlaget som lämnades till länsstyrelsen att staden haft dialog med den beridna högvakten och de Kungliga hovstaterna. Bussbranschföreningen kan konstatera att det inte förekommer någon beriden högvakt under en stor del av sommaren. Föreningen kan vidare konstatera att Kungliga Hovet redovisat att de inte alls tryckt på för att Slottsbacken ska stängas.

(här hänvisas bland annat till ett inslag i TV4 som sändes 15 juli 2019)

Det gör frågan och Stadens hantering av frågan än mer märklig.

Stockholms läns Bussbranschförening ser fram emot Stadens/Trafikkontorets svar på ovannämnda frågor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063